12.000 Łodzi gotowych do rezerwacji
Bezpośrednia pomoc przy wyborze
Lokalizacje na całym świecie

Szukaj

Regulamin

Ogólne warunki i regulamin portalu

Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz jej usług podlega następującym Ogólnym warunkom w wersji obowiązującej w momencie dokonania rezerwacji. 123 Yachtcharter e.U. nie uznaje warunków Klienta/Rezerwującego innych, niż Ogólne warunki. Poprzez korzystanie z naszych usług oraz z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo wiążącą zgodę na poniższe Ogólne warunki.

Definicje pojęć:
Dla ułatwienia czytelności i lepszego zrozumienia wyjaśniamy na wstępie następujące pojęcia:

Dni pracy:
Poniedziałek – piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Zaliczka:
Zaliczką jest kwota płatności, która staje się w trakcie Państwa rezerwacji niezwłocznie wymagalna oraz jest nam przekazywana. Wynosi ona 50% opłaty za czarter.

Rezerwacja:
Jest to każda procedura rezerwacji łodzi, która została zrealizowana przez Klienta/Czarterującego na naszej stronie internetowej.

Cena czarteru/ Opłata za rezerwację:
Cena czarteru/ opłata za rezerwację obejmuje korzystanie z jachtu/łodzi, który/ą Armator udostępnia na zarezerwowany okres świadczenia usług, wyłączając fakultatywne dodatki i koszty dodatkowe.

Czarterujący:
Czarterujący jest osobą fizyczną zdolną do czynności prawnych lub osobą prawną, która zawiera z odpowiednim Armatorem umowę o rezerwację łodzi.

Usługodawca:
Usługodawcą jest 123 Yachtcharter e.U. Schußlinie 5, 1110 Wien.

Świadczenie usług:
Pośrednictwo w umowie między Armatorem a Czarterującym poprzez stronę internetową www.123yachcharter.com, jak również doradztwo na prośbę Czarterującego.

Armator/Organizator:
Jest osobą uprawnioną/właścicielem łodzi lub prawnym przedstawicielem lub osobą prawną, która jest prawowitym i uprawnionym pod względem ekonomicznym właścicielem łodzi, lub została upoważniona przez prawowitego i uprawnionego pod względem ekonomicznym właściciela, lub jest osobą, która posiada wyłączne i nieograniczone prawo do użytkowania i wynajmu wynajmowanej łodzi.

 

1.      Strony umowy
Stronami umowy są: wyżej wymieniony Armator, względnie Organizator oraz Czarterujący. Armator (Organizator) jest właścicielem czarterowanego przez Czarterującego jachtu lub jego pełnomocnikiem. Agencja jest pośrednikiem niniejszej umowy.

2.      Uznanie umowy
a)      Agencja jest uprawniona do zawarcia i podpisania niniejszej umowy w imieniu Armatora.
b)      Czarterujący oświadcza, że przeczytał umowę, zrozumiał lub zostały mu wyjaśnione użyte w niej nautyczne terminy fachowe i ich znaczenie oraz wyraża zgodę na uzgodnione warunki umowy dotyczące specyficznego charakteru czarteru jachtu i sportu jachtowego.

3.      Cena czarteru
Cena czarteru obejmuje korzystanie z jachtu i jego wyposażenia. Fakultatywne dodatki i koszty dodatkowe są, jak już wcześniej zaznaczono, obliczane oddzielnie i nie są uwzględniane w przypadku ewentualnej refundacji kosztów czarteru. Opłata portowa i inne opłaty, jak również paliwo, gaz, woda i wszelkie wydatki, które są niezbędne do przepisowego funkcjonowania i utrzymania jachtu w należytym stanie podczas okresu trwania czarteru, nie są zawarte w cenie. Widoczne błędy w obliczaniu ceny czarteru lub w innych danych w umowie nie uprawniają do odstąpienia od umowy, lecz mogą zostać skorygowane zgodnie z obowiązującym cennikiem i obowiązującymi warunkami Armatora. Różnice między rzeczywistym wyposażeniem jachtu, a przesłanym spisem wyposażenia lub inwentarza nie uprawniają Czarterującego do żądania obniżki ceny, jeżeli wszelkie przedmioty wyposażenia istotne dla bezpieczeństwa i sprawności technicznej jachtu są dostępne.

4.      Przyjazd
Przyjazd w celu odbioru jachtu w dniu rozpoczęcia czarteru nie jest częścią niniejszej umowy. Jeżeli rozpoczęcie czarteru opóźnia się na skutek opóźnionego przybycia Czarterującego lub członka załogi, nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów. Czarterujący  i jego załoga są świadomi, że wynajmują narzędzie do żeglarstwa i sportu motorowodnego, a nie rezerwują podróży w rozumieniu ustaw i postanowień dla działalności biura podróży.

5.      Wypowiedzenie umowy przez Czarterującego
a)      Czas trwania niniejszej zawartej umowy może zostać zmieniony jedynie po wyrażeniu zgody przez Armatora i stosownie do istniejących możliwości.
b)      W wypadku odwołania rezerwacji przez Czarterującego do sześciu tygodni przed rozpoczęciem czarteru, opłata za anulowanie odpowiada kwocie zadatku już wpłaconego;  po tym czasie – opłata odpowiada pełnej cenie czarteru. W przypadku, gdy opłaty za odwołanie rezerwacji u naszego partnera są inne, obowiązują warunki partnera. Jednakże 123yachtcharter.com e.U. wymaga wpłaty 50% wartości rezerwacji w czasie do 6 tygodni przed rozpoczęciem czarteru i 100% po tym czasie. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów anulowania.
Potwierdzenie rezerwacji przez czarterującego (w formie pisemnej listownie lub e-mailem, a także w formie ustnej) jest wiążące!
c)      Jeżeli po anulowaniu istnieje możliwość podczarterowania na całkowity lub częściowy okresu czarteru, 10% ceny podczarterowania zostanie potrącone jako składka na pokrycie kosztów. Reszta zostanie zwrócona Czarterującemu.
d)      Awarie lub niedokładne wskazania przyrządów pomiarowych lub innych przedmiotów wyposażenia nie uprawniają do nieprzystąpienia do czarteru lub jego przerwania, względnie do finansowych roszczeń, jeżeli jest możliwa poprawna nawigacja z użyciem klasycznych metod nawigacji, a bezpieczeństwo statku i załogi nie jest zagrożone.

6.      Przekazanie i przejęcie jachtu
a)      W momencie przekazania jachtu, Armator zobowiązuje się w do szczegółowego wprowadzenia w jego obsługę Czarterującego lub wyznaczonego przez niego kierownika statku przy jednoczesnej kontroli na podstawie listy kontrolnej lub listy inwentarza  wszystkich technicznych funkcji i dostępności wszystkich przedmiotów wyposażenia. Kontrola jachtu może zostać uzupełniona o próbny rejs. Poprzez złożenie podpisu na tej liście, Czarterujący/kierownik statku potwierdza przejęcie czystego i zatankowanego do pełna (paliwo, woda)  jachtu w dobrym, zdolnym do żeglugi stanie oraz posiadającego wyposażenie zgodne z przepisami. Stwierdzone braki, szkody lub brakujące przedmioty wyposażenia muszą zostać określone pisemnie.
b)      Czarterujący może odmówić przejęcia jachtu, jeżeli jego wyposażenie bezpieczeństwa i standard bezpieczeństwa nie odpowiadają krajowym przepisom lub jeśli kadłub, pokład, względnie połączenie kadłuba/pokładu, takielunek, żagiel lub urządzenie sterowe są tak uszkodzone, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa statku i załogi. W tym wypadku dalsza procedura odpowiada punktowi 6a.
c)      Armator może odmówić przekazania jachtu, jeżeli opłata za czarter nie jest całkowicie uiszczona, nie została wpłacona kaucja lub została ona zastąpiona ubezpieczeniem, brakuje niezbędnych dokumentów (licencji itp.) lub jeżeli podczas przejęcia z wprowadzeniem w obsługę jachtu, względnie podczas próbnego rejsu okaże się, że kierownik statku nie posiada koniecznej wiedzy do bezpiecznego prowadzenia jachtu.
d)      W ostatnim wymienionym przypadku czarter może zostać obsłużony przez skippera, zatrudnionego na koszt Czarterującego.

7.      Opóźnione przekazanie
a)      Jeżeli Armator nie może oddać do dyspozycji jachtu lub jego stosownego zamiennika (należy rozumieć jako typ jachtu zbliżony pod względem rozmiaru i wyposażenia do wcześniej wyczarterowanego) najpóźniej do ¼ uzgodnionego okresu czarteru, Czarterujący ma prawo do wypowiedzenia umowy. W tym wypadku otrzymuje on od Armatora zwrot dokonanych płatności. Dalsze roszczenia Czarterującego zostają wyczerpane.
b)      Jeżeli jeszcze przed rozpoczęciem czarteru okaże się, że jacht, względnie jego stosowny zamiennik nie będzie oddany do dyspozycji w uzgodnionym w umowie terminie, agencja zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Czarterującego, w momencie, gdy otrzyma taką informację. W takim wypadku obie strony mogą odstąpić od umowy przed rozpoczęciem czarteru. Płatności dokonane do tego momentu przez Czarterującego zostają mu zwrócone. Dalsze odszkodowania są wykluczone.

8.      Ubezpieczenie i udział własny
a)      Składka ubezpieczeniowa jest zawarta w cenie czarteru lub uwzględniona jako oddzielne koszty dodatkowe.
b)      Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków towarzyszących osób, jak również strat lub uszkodzeń ich przedmiotów osobistych. Zalecamy zawarcie odpowiednich dodatkowych ubezpieczeń.
c)      Warunkiem świadczenia ubezpieczenia w przypadku szkody jest fakt, że szkoda nie powstała na skutek rażącej nieostrożności i nie była zamierzona, a obowiązek świadczenia jest zasadny zgodnie z warunkami ubezpieczenia. Wskazuje się wyraźnie na fakt, iż w przypadku rażącej nieostrożności lub zamierzonego działania odpowiedzialność Czarterującego nie jest ograniczona wysokością wpłaconej kaucji, względnie udziałem własnym ubezpieczenia, lecz może on zostać wezwany do pokrycia całkowitej szkody włącznie z roszczeniami osób trzecich oraz dodatkowych wydatków  związanych ze szkodą.

9.      Korzystanie z jachtu, zobowiązania, szkody
a)      Czarterujący/kierownik statku oświadcza, że będzie korzystał z jachtu z zachowaniem zasad dobrej praktyki morskiej oraz przestrzegał przepisów prawnych i zarządzeń wszystkich odwiedzanych państw.
b)      Czarterujący, względnie wyznaczony przez niego kierownik statku zobowiązuje się ponadto do:
+ przewożenia jedynie maksymalnej dopuszczalnej liczby osób oraz do zgłaszania Armatorowi i właściwemu organowi każdej zmiany załogi,
+ niewykorzystywania jachtu do celów handlowych, transportowych, względnie do przewozu osób lub do profesjonalnego połowu ryb,
+ niebrania udziału w wyścigach oraz do niepodczarterowywania jachtu bez wyraźnej zgody Armatora,
+ niewykorzystywania jachtu do holowania innych pojazdów, ani do holowania samego jachtu lub jego ściągania poza nagłymi przypadkami, a w wypadku, gdy pomoc w holowaniu lub ściąganiu statku jest konieczna, do uzgodnienia z kapitanem innego statku kosztów holowania lub ściągania, zanim zostanie przyjęta pomoc,
+ starannego prowadzenia dziennika okrętowego, włącznie z notatkami dotyczącymi prognoz pogody i aktualnej sytuacji pogodowej,
+ kierowania powierzchnią żagla dopasowując ją do takielunku i warunków wiatrowych na jachcie żaglowym; do wyłączenia silnika podczas postoju wśród innych jachtów, rejsu z  wykorzystaniem silnika jedynie na tyle długo, ile to konieczne,
+ wypływania jachtem motorowym ze strzeżonego portu tylko wtedy, gdy pozwalają na to prognozy pogody i falowanie oraz do nieopuszczania strzeżonego portu jachtem żaglowym przy prognozowanej sile wiatru od 7 stopni w skali Beauforta.
+ Czarterujący/kierownik statku zobowiązuje się ponadto do niedopuszczenia do sytuacji, w której Armator zostanie poszkodowany lub zaskarżony na skutek roszczeń osób trzecich, poszkodowanych z winy Czarterującego/kierownika statku podczas z korzystania z jachtu, a roszczenia te nie będą objęte ubezpieczeniem.
c)      W przypadku szkód w jachcie, powstałych na skutek normalnego zużycia materiałów, Czarterujący/kierownik statku jest uprawniony do zlecenia naprawy lub  wymiany na materiał zastępczy, jeżeli kwota tej usługi nie przekroczy 110 €. Wydatek ten będzie zwrócony  po okazaniu rachunku po powrocie, jeżeli szkody nie są wynikiem błędu lub nieostrożności Czarterującego/kierownika statku lub jego załogi. Wymienione części należy zachować. Postój statku w porcie podczas czarteru w celu wykonania koniecznych napraw nie uprawnia Czarterującego do roszczeń odszkodowawczych, jeżeli nie przekracza on ¼ całkowitego okresu czarteru. Ponadto, Czarterującemu przysługuje zwrot proporcjonalnych kosztów czarteru. Dalsze roszczenia odszkodowawcze są wyczerpane.
d)      W przypadku wystąpienia większych szkód, jak również w przypadku możliwego opóźnienia, wypadku,  utraty lub niezdolności do wykonania manewru jachtem należy niezwłocznie powiadomić Armatora. Czarterujący/kierownik statku musi podjąć wszelkie działania, które będą służyły zmniejszeniu skali szkody i jej następstw (zakończenia czarteru itd.), jak również, w porozumieniu z Armatorem, zlecić niezbędne naprawy, dokumentować je, nadzorować oraz ewentualnie zadłużyć się w celu zapłaty.  Czarterujący/kierownik statku musi ponadto sporządzić protokół szkody i – jeżeli należy liczyć się z roszczeniami osób trzecich – potwierdzić go we właściwym urzędzie. Czarterujący/kierownik statku może zostać wezwany do uiszczenia wszystkich kosztów, które wynikną z niedopełnienia wyżej wymienionych formalności. Czarterujący/kierownik statku ponosi również pełną odpowiedzialność za wszystkie bezpośrednie i następcze koszty, takie jak utrata udziału w rynku itd., które wynikają z konfiskaty jachtu z powodu zadłużenia jego lub członka załogi.
e)      Jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że jacht został uszkodzony w jego podwodnej części, należy przypłynąć do najbliższego portu i zbadać jacht przez nurka, z użyciem dźwigu lub wciągając jacht na brzeg (na koszt Czarterującego).
f)       Kradzież jachtu lub części jego wyposażenia należy zgłosić na najbliższym posterunku policji.
g)      Przewóz zwierząt jest dozwolony jedynie za zgodą Armatora.

10.  Zwrot jachtu
a)      Czarterujący musi wrócić o określonym w niniejszej umowie terminie do umówionego portu lub uzgodnić zmianę z Armatorem i zawrzeć ją w formie pisemnej. W planowaniu czasu należy uwzględnić okresy złych warunków pogodowych i innych niesprzyjających okoliczności. Jeżeli Czarterujący nie może osobiście zwrócić jachtu, musi powiadomić o tym fakcie Armatora i na własny koszt i ryzyko zwrócić go przez wyznaczoną do tego osobę. Czarterujący jest zobowiązany do pozostawienia na pokładzie statku osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje, aż do momentu przejęcia statku przez wyznaczoną w ramach zastępstwa osobę. Jest odpowiedzialny za wszelkie koszty i roszczenia wynikające z naruszenia obowiązku nadzoru.  Umowa czarteru wygasa dopiero po przepisowym zwrocie jachtu.
b)      Każdy dzień opóźnienia pociąga za sobą odszkodowanie w wysokości podwójnej taryfy dziennej opłaty czarterowej. Podstawą jego obliczenia jest obowiązujący na czas opóźnienia cennik Armatora. Ewentualne korzyści cenowe wynikające z niższych cen lub szczególnych warunków (np. zniżki za wczesną lub ponowną rezerwację), które Czarterujący otrzymał przy zawieraniu umowy, pozostają nieuwzględnione przy obliczaniu odszkodowania.
c)      Czarterujący musi zwrócić jacht Armatorowi najpóźniej do umówionego z nim terminu. Cała załoga wraz z bagażem musi do tego czasu opuścić jacht. Czas na czyszczenie i zwrot włącznie z kontrolą Armatora lub jego pełnomocnika, jest częścią ustalonego w umowie okresu trwania najmu.
d)      W momencie zwrotu jachtu należy poinformować o wszelkich straconych przedmiotach wyposażenia i szkodach oraz za nie zapłacić. Do tego celu wykorzystuje się wpłaconą wcześniej kaucję. Ponadto należy poinformować Armatora, jeśli jacht osiadł na mieliźnie i o jego stwierdzonych usterkach.
e)      Jeżeli jacht i jego wyposażenie zostanie przekazany czysty, kompletny, zatankowany do pełna oraz w dobrym stanie, Czarterującemu zostanie zwrócona wpłacona kaucja. Z przepisowego zwrotu zostaje sporządzony protokół (lista kontrolna), który z chwilą podpisania przez Czarterującego i Armatora, względnie jego pełnomocnika, staje się wiążący.
f)       Jeżeli jacht podczas zwrotu nie jest czysty wewnątrz i na zewnątrz, Armator jest uprawniony do zlecenia wykonania czyszczenia na koszt Czarterującego. Jeżeli sprzątanie końcowe jest zawarte w cenie czarteru oznacza to, że Czarterujący musi przekazać statek w stanie czystym, posprzątany i z czystymi naczyniami. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Armator może doliczyć dodatkowe koszty za czyszczenie.
g)      Jeżeli konieczne jest wykonanie naprawy, Czarterujący musi, po uzgodnieniu z Armatorem, wrócić na tyle wcześnie, aby naprawa została przeprowadzona przed rozpoczęciem następnego czarteru. Jeżeli za szkody odpowiedzialny jest Armator, opłaty czarterowe za okres przestoju zostają zwrócone. Dalsze roszczenia odszkodowawcze (np. za koszty noclegu itd.) Czarterującego są wykluczone. (Patrz punkt 8.). Jeżeli za szkody odpowiedzialny jest Czarterujący, nie uwzględnia się odszkodowania za czas przestoju.
h)      Jeżeli uszkodzenie lub utrata jest objęta ubezpieczeniem, zwrot kaucji lub jej części zostaje zawieszony aż do wypłacenia świadczenia odszkodowawczego przez ubezpieczyciela. Zwrot kaucji następuje po potrąceniu udziału własnego i doliczenia wszystkich kosztów spowodowanych przez szkodę, a nie pokrytych w ramach ubezpieczenia. Wpłacona kaucja może zostać zwrócona również później, jeżeli wysokość kwot za naprawę lub kosztów, które będą pokryte z kaucji, nie może zostać dokładnie określona w momencie zwrotu jachtu.
i)       Roszczenia odszkodowawcze Czarterującego wobec Armatora muszą zostać wysunięte w formie pisemnej oraz uzasadnione bezpośrednio w momencie zwrotu jachtu. Późniejsze roszczenia nie będą rozpatrywane.

11.  Zastrzeżenia Armatora
Armator zastrzega sobie prawo do wydania zakazu ruchu w porze nocnej oraz do ograniczenia obszaru żeglugi stosownie do kategorii  statku, jak również w przypadku wystąpienia niepewnych, względnie nietypowych warunków żeglugi. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tych ograniczeń ponosi wyłącznie Czarterujący/kierownik statku.

12.  Umowy zagraniczne
Jeżeli oprócz podpisania niniejszej umowy jest również konieczne podpisanie umowy zagranicznej, w przypadku wątpliwości obowiązują postanowienia zawarte w umowie zagranicznej.

13.  Odpowiedzialność i jurysdykcja
Wszelkie spory między Czarterującym, a Armatorem muszą zostać rozstrzygnięte bezpośrednio między nimi. Istniejące w miejscu siedziby Armatora organy arbitrażowe i sądy są właściwymi organami dla rozstrzygnięcia ewentualnego sporu.

14.  Odpowiedzialność agencji
Agencja jest pośrednikiem pomiędzy Czarterującym, a Organizatorem i odpowiada wyłącznie za zadania i odpowiedzialność pośrednika.

15.  Skuteczność rezerwacji
Rezerwacja jachtu staje się skuteczna dopiero w momencie podpisania umowy i wpłynięcia zaliczki w ciągu 10 dni.

16.  Warunki płatności – zaliczka i zapłata reszty
W momencie rezerwacji Państwa wymarzonego urlopu, należy niezwłocznie w trakcie rezerwacji wpłacić 50% opłaty za czarter jako zaliczki. Pozostałe 50% kwoty należy wpłacić nam najpóźniej do sześciu tygodni przed rozpoczęciem czarteru.

17.  Dodatki i wyposażenie na specjalne życzenie
Za wiążące, jak również opcjonalne dodatki (specjalne życzenia i opcjonalne wyposażenie łodzi) należy zapłacić Armatorowi przed przejęciem łodzi bezpośrednio w bazie na miejscu, bezpośrednio na rachunek bazy usługodawcy czarteru. 

18.  Skuteczność umowy
Jeżeli pojedyncze części niniejszej umowy są nieważne lub nieskuteczne, niezwiązane z nimi pozostałe części umowy pozostają ważne. Zastrzega się prawo do korekty błędów, jak również błędów w druku i obliczeniach. Dodatkowe ustne porozumienia, ustne zgody lub zmiany muszą zostać potwierdzone w formie pisemnej.

EIS Insurance Emergensea Kroatien - voller Leben MMK Booking MMK Booking Nausys Pantaenius Schomacker
Social Media:
Facebook Instagram